Karolinska Institutets ansökningsportal för stiftelser och fonder

Karolinska Institutet’s application portal for foundations and funds

 
Öppna utlysningar
Open calls
Det finns inga öppna utlysningar./
There are no open calls.
 
Kommande utlysningar
Upcoming calls
Carl Lennhoffs donationsstiftelse
2016-11-01 - 2016-11-15
Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen
2016-11-01 - 2016-11-15


Här kan du ansöka om finansiering för forskning och resor ur KIs stiftelser och fonder. Till vänster och i tabellerna nedan finner du information om aktuella och kommande utlysningar. Ansökningsformuläret för respektive utlysning är åtkomlig via länkarna till vänster, under den tid utlysningen är öppen.

De manuella utlysningarna söker man inte här, utan på ett pappersformulär, och med bilagor. Här hittar du mer information om de manuella utlysningarna.

OBSERVERA vissa utlysningar kommer flyttas till KI Prisma under hösten och resterande fortlöpande under 2017. I höst är det Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse, KI Stiftelsemedel för ögonforskning och KI Stiftelsemedel för reumatologiforskning som kommer sökas i Prisma. Ansök här.

An English version of this information follows further down on the page.Utlysningar hösten 2016:

Stiftelse/fond Kod Ansökningsperiod/
Sista ansökningsdag
Syfte/
ämnesområde
KI resebidrag och Axel Hirsch resebidrag för kirurger (period 3) 2016p3re 9-23 augusti Resor
Hirsch Fellowship för kirurger 2016hthi 6-20 september Resestipendium, kirurgi
KIs resebidrag för doktorander 2016fusr 13-27 september Resestipendium
Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhistorisk forskning (Manuell) 20 september Medicinhistorisk forskning
Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse Söks i Prisma 20 september - 11 oktober Ledsjukdomar
KIs stiftelsemedel för ögonforskning Söks i Prisma 27 september - 18 oktober Ögon
KI stiftelsemedel för reumatologiforskning Söks i Prisma 27 september - 18 oktober Reumatologi
Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse (Manuell) 27 september Sömnlöshet
David och Astrid Hageléns stiftelse (Manuell) 4 oktober Medicinsk forskning
KI resebidrag och Hirsch resebidrag för kirurger (period 4) 2016p4re 4 - 18 oktober Resor
Carl Lennhoffs donationsstiftelse 2016lenn 1 - 15 november Spiroketforskning
Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen 2016mind 1 - 15 november Leukumiforskning


Instruktioner för att ansöka:
Klicka på Länken för utlysningen, för att komma till utlysningstexten. Under respektive utlysningsperiod finns en knapp, "Ansök", ovanför texten.

Du behöver inget lösenord för att påbörja en ansökan. Du får ett lösenord när din ansökan registrerats, det är knutet till ditt personnummer, och alltså detsamma om du har ansökt om medel i portalen tidigare. Lösenordet måste du ha om du senare vill logga in och titta på eller ändra i din ansökan.


This is where you apply for research and travel grants from Karolinska Institutet's foundations and funds. To the left and in the list below is information about open and coming calls. The application forms for the respective calls are to be found through the links to the left during the period in question.


NOTE certain calls will be moved to KI Prisma this autumn and all calls will be moved during 2017. This fall you can apply for Ulla and Gustaf af Ugglas Foundation, KIs Foundation Grants for Eye Research and KIs Foundation Grants for Rheumatology Research in KI Prisma. Apply here.

Find more information about the manual calls here.Calls autumn 2016:

Fund/foundation Code Application period/
deadline
Purpose/
subject area
KI Travel Grant and Axel Hirsch Travel Grant for Surgeons (Period 3) 2016p3re August 9-23 Travel grant
Hirsch Fellowship 2016hthi September 6-20 Travel grants for surgeons
Karolinska Institutet travel grants for PhD students 2016fusr September 13-27 Travel grant, junior researchers
The Maj and Lennart Lindgren Foundation (manual) September 20 Medical history
The Ulla and Gustaf af Ugglas Foundation Apply in Prisma September 20 - October 11 Arthropathic diseases
The Karolinska Institutet Foundations for Eye Research Apply in Prisma September 27 - October 18 Eye disease research
The Karolinska Institutet Foundations for Rheumatology Research Apply in Prisma September 27 - October 18 Rheumatology research
The Rut and Arvid Wolff Memorial Foundation (manual) September 27 Insomnia
The David and Astrid Hagelén Foundation (manual) October 4 Postdoc scholarships
KI Travel Allowance and Hirsch Travel Allowance for Surgeons (period 4) 2016p4re October 4 - 18 Travel
The Carl Lennhoff Foundation 2016lenn November 1 - 15 Spirochaet research
The Felix Mindus contribution to leucemia research 2016mind November 1 - 15 Leucemia


Instructions:
Click the link of the relevant call to the left, to be taken to the announcement text. Above the text is the button "Ansök", which will lead to the electronical application form.

You do not need a password to open an application form. You will receive a password once you register your application. The password is tied to your person number, and is thus the same if you previously have applied for grants through this portal. The password can be used for logging in and view or edit your application later.


För frågor och kommentarer kontakta:

Karolinska Institutet
Stiftelser & Fonder

fonder@ki.se

postadress:
Karolinska Institutet
Grants Office
Avd för forskningsstöd
Nobels väg 15A
171 77 Stockholm


©Karolinska Institutet Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen 2012